Home  |  즐겨찾기추가  |  오늘 : 417  |  총조회수 : 35,745,895
아이디 비밀번호
빠른매물찾기
  아이콘검색 지도 검색
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

매물찾기      
넓이   ~ 가격   ~ 만원

  가현동/상가주택/ (총 1개 자료)  
거래 종류 지역 매물명 면적(㎡) 매매가 보증금 월세 연락처
상가주택 가현동 혁신도시내 영화관 인근
3/3층 396㎡ 110,000만 강원혁신김태희공인
761-0081


  원주부동산중개연합 소개  |  회원약관  |  개인정보취급방침  |  회원사가입절차  
상호 : 원주부동산중개연합, 대표 : 임창남, 사업자등록번호 : 224-80-18452, 고객센터 : 033-761-3500
COPYRIGHT (C)WONJURE.COM RIGHTS RESERVED.